Paslaugų kainoraštis

 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-123 mėnesinis mokesčio dydis už mokslą muzikos mokykloje yra nustatytas:

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo

programos pavadinimas

Atlyginimo dydis Eur. vienam mokiniui

per mėnesį

1. Pradinio muzikinio ugdymo programa (1-4 kl.)

16 Eur

2. Pagrindinio muzikinio ugdymo programa (5-8 kl.)

16 Eur

3. Neformaliojo ugdymo programa (ankstyvasis ugdymas)

4 Eur

4. Neformaliojo ugdymo programa (kryptingasis ugdymas)

4 Eur

5. Kryptingas ugdymas + pasirenkama viena individuali pamoka)

4+5=9 Eur

6. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (su individualiomis pamokomis)

14 Eur

7. Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (be individualių pamokų)

6 Eur

 

Vadovaujantis Atlyginimo už Šiaulių Dainų muzikos mokykloje teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių Dainų muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-5 (1.3), mokestis mokamas kiekvieną mėnesį, tačiau tėvams pageidaujant mokestis gali būti mokamas kas ketvirtį arba kas pusmetį. 

  • Atlyginimas skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  • Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

Atlyginimas nemokamas:

  • jei mokinys nelankė įstaigos dėl ligos visą einamąjį mėnesį (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti gydytojo pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad vaikas visą einamąjį mėnesį sirgo).

Atlyginimas mažinamas 100 procentų:

  • jei šeima gauna socialinę pašalpą (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba patvirtintą jos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą).
  • jei mokiniui nustatytas neįgalumas (tėvai/globėjai turi mokyklos direktoriaus vardu parašyti prašymą dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą muzikos mokykloje ir pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą pažymą (nedarbingumo lygio pažymą) arba patvirtintą jos kopiją dėl neįgalumo lygio ir jo termino nustatymo).

 

Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis už mokslą skaičiuojamas bendra tvarka.

 

Už mokslą mokama pervedant pinigus į Šiaulių Dainų muzikos mokyklos sąskaitą:

Gavėjo pavadinimas: Šiaulių Dainų muzikos mokykla

Gavėjo sąskaita: LT074010044200897984

Gavėjo bankas: AB DNB bankas

Gavėjo kodas: 191819380

Mokėjimo paskirtis: Mokinio(-ės) Vardas Pavardė Mokestis už mokslą

Informacija atnaujinta — 2017-02-08 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2019 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
NEĮGALIESIEMS