Skyriai

Mokykloje yra šie skyriai

Fortepijono (metodinės grupės pirmininkė Jūratė Narvilienė),

Antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) (metodinės grupės pirmininkės: Andromeda Daknienė ir Ona Alejūnienė),

Styginių instrumentų (metodinės grupės pirmininkė Alma Balčiūnaitė),

Lietuvių liaudies instrumentų (metodinės grupės pirmininkė Lora Andriuškienė),

Akordeono (metodinės grupės pirmininkė Janina Mažonaitė),

Pučiamųjų instrumentų (metodinės grupės pirmininkas Anatolijus Kavaliauskis),

Teorinių disciplinų (metodinės grupės pirmininkas Algirdas Bružas).

Fortepijono ir antrojo muzikos instrumento (fortepijonas)

Fortepijono skyrius

Fortepijono skyriuje dirba 11 mokytojų. Mokytojai nuoširdžiai ir su meile veda mokinius į paslaptingą ir nuostabų muzikos garsų pasaulį, pasitelkdami ilgametę patirtį, kūrybiškumą ir kantrybę. Ilgą laiką skyriui vadovavo mokytoja Nijolė Norkūnaitė. Šiuo metu skyriaus metodinės grupės pirmininkė – mokytoja Jūratė Narvilienė. Pagrindinis skyriaus tikslas – sudaryti sąlygas mokinių saviraiškos plėtrai, atskleidžiant jų prigimtinius gebėjimus, kryptingai plėtoti grojimo fortepijonu įgūdžius, formuoti sceninės kultūros įgūdžius, plėsti muzikinį akiratį. Ugdymas individualizuojamas, sudarant kiekvienam mokiniui individualias programas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, poreikius ir galimybes.

Koncertinė skyriaus veikla labai įvairi. Moksleiviai dalyvauja kasmetiniuose skyriaus Kalėdiniuose, Motinos dienai skirtuose koncertuose, noriai groja įvairios sudėties ansambliuose, dalyvauja kitų skyrių organizuojamoje muzikinėje veikloje, taip pat miesto koncertiniame gyvenime. Nuo 2010 metų organizuojami vargoninės muzikos koncertai, kur mokiniams suteikiama galimybė groti Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje esančiais vargonais.

Fortepijono skyriaus mokytojai organizuoja ir veda respublikinius seminarus, festivalius, rengia metodinius pranešimus kolegoms. Nuolatiniu jau yra tapęs respublikinis seminaras „Programinė muzika“. Taip pat vyksta seminarai improvizavimo mokymo temomis („Improvizacijos mokymas fortepijono pamokoje“, „Nuo regtaimo iki bliuzo“), kuriuos veda kviestiniai lektoriai. Jau ne vienerius metus fortepijono skyrius organizuoja ir vykdo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ rengiamo jaunųjų pianistų šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso „Šypsenėlė“ regioninius atrankos turus.

Gabiausi mokiniai dalyvauja respublikiniuose festivaliuose, konkursuose.

Tikimės gražaus bendradarbiavimo ir bendrų muzikinių projektų su Pärnu (Estija) ir Ernesta Vīgnera Kuldigos (Latvija) muzikos mokyklomis.

Antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) skyrius

Fortepijono disciplina užima svarbią vietą muzikinio lavinimo sistemoje. Antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) pamokose mokinys supažindinamas su įvairių stilių, žanrų bei formų muzikos literatūros pavyzdžiais. Geras fortepijono valdymas būtinas bet kurios specialybės muzikantui – tiek choro ar orkestro dirigentui, tiek solistui-instrumentalistui ar muzikos teorijos specialistui.

Bendrojo fortepijono disciplina lydi mokinį mokymosi muzikos mokykloje metu. Jos tikslas – siekti, kad papildoma muzikinė veikla papildytų kitas veiklos rūšis, plėstų individualių gebėjimų patirtį, skatintų meninę raišką. Šiuo metu antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) skyriuje dirba 21 mokytojas ir mokosi apie 200 mokinių. Chorinio dainavimo specialybės mokiniai antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) pamokas lanko nuo pirmos iki septintos klasės. Akordeono, styginių, pučiamųjų, lietuvių liaudies instrumentų specialybių mokiniai groti fortepijonu mokosi keturis metus. Skyriaus metodinės grupės pirmininkės – Ona Alejūnienė, Andromeda Daknienė.

Antrojo muzikos instrumento (fortepijonas) skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose koncertuose, festivaliuose, kitų skyrių bei mokyklų organizuojamuose renginiuose. Taip pat labai mėgsta groti ne tik solo, bet ir duetuose, įvairių sudėčių ansambliuose.

Didelio susidomėjimo sulaukia jau tradiciniu tapęs šio skyriaus organizuojamas renginys „Šventinė nuotaika“, kuris suburia visų specialybių mokinius. Įsimintini ir šio skyriaus organizuojami Kalėdiniai koncertai. Skyriaus mokytojai dalyvauja mokykloje organizuojant seminarus, festivalius, rengia ir pristato teminius koncertus, skirtus įvairių kompozitorių kūrybinėms sukaktims pažymėti.

Styginių instrumentų skyrius

Styginių instrumentų skyrius gyvuoja nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Šiuo metu mokiniai mokosi   groti smuiku, violončele, gitara; dirba smuiko specialybės mokytojai: Rimantas Alejūnas, Janina Fokienė, Alma Balčiūnaitė, Asta Pukienė, violončelės specialybės mokytoja Elvina Kančauskienė, gitaros specialybės mokytojai: Andrej Pliaskin, Marius Atstopas ir Arūnas Stankus.

Nuo 1993 m. skyriui vadovauja metodinės grupės pirmininkė Alma Balčiūnaitė.
Dalis smuiko specialybę baigusių mokinių toliau mokosi muzikos ir savo profesinę veiklą vienaip ar kitaip susieja su muzika.

Skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose jaunųjų atlikėjų konkursuose: B. Dvariono respublikiniame pianistų ir stygininkų konkurse, tarptautiniame jaunųjų pianistų ir stygininkų festivalyje-konkurse Panevėžyje, tarptautiniame S. Sondeckio stygininkų konkurse, džiazo muzikos konkurse „Jazz fontanas“ Panevėžyje.

Skyriaus mokytojai gilina metodines žinias įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. Ne kartą dalyvauta smuikininkų meistriškumo mokykloje Druskininkuose, „Gintarinėje svetainėje“ Palangoje, seminaruose „Skambančios stygos“ Šiauliuose.

Stygininkai daug dėmesio skiria kolektyviniam muzikavimui. Čia nuolat susiburia įvairios sudėties kameriniai ansambliai, kuriuose be styginių instrumentų skamba fortepijonas, kanklės ir pučiamieji instrumentai. Šių ansamblių atliekami kūriniai visada puošia tradicinius Kalėdinius koncertus tėvams, ne vieną mokyklos ar miesto kultūrinį renginį. Nuo 1995 m. mokykloje įkurtas styginių instrumentų orkestras (vad. A. Balčiūnaitė). Kolektyvas daug koncertuoja, pasirodo įvairiuose muzikiniuose projektuose, nuolat dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose-konkursuose „Fiori musicali“ Šiauliuose, „Vėjavaikiai“ Panevėžyje, respublikiniuose festivaliuose „Dainuojantis smuikas“, „Venta Jazz“, „Resurexit“. Orkestras grojo 2005 m. ir 2009 m. respublikinėse Dainų šventėse, koncertavo Latvijoje ir Estijoje.

Drauge muzikuojantys vaikai, pasirodantys įvairiuose šalies muzikiniuose festivaliuose, turi progos pabendrauti ir su kitų miestų jaunaisiais muzikantais. Ši patirtis labai svarbi muzikos pažinimo kelyje, teikianti galimybę patirti koncertavimo džiaugsmą.

Lietuvių liaudies instrumentų skyrius

Lietuvių liaudies instrumentų skyriui nuo 1994 m. vadovauja metodinės grupės pirmininkė Lora Andriuškienė. Šiuo metu skyriuje mokiniai mokosi  groti kanklėmis, birbynėmis, lamzdeliais; dirba: kanklių specialybės mokytojos: Lora Andriuškienė, Laura Petkienė, birbynės specialybės mokytojas Darius Daknys ir folkloro kolektyvo vadovas Arūnas Stankus.

Mokytojai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos, bet ir miesto, respublikos muzikiniame gyvenime. Jų paruošti mokiniai laureatų vardus pelno tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, nuolatiniai respublikinio Jono Švedo konkurso dalyviai – laureatai.

Skyriaus mokiniai noriai groja kanklininkių, birbynininkų ansambliuose bei lietuvių liaudies instrumentų orkestre, kuris 2010 m. pelnė Lietuvos liaudies kultūros centro nominaciją „Aukso paukštė“ kaip geriausias liaudies instrumentų orkestras. Nuo 2001 m. orkestro vadovai: Lora Andriuškienė ir Darius Daknys. Taip pat skyriuje yra puikus folkloro ansamblis ,,Vieversėlis“, kuris aktyviai dalyvauja miesto ir respublikos folkloro šventėse, jam vadovauja Arūnas Stankus.

Orkestras nuo 1997 m. dalyvavo visose respublikinėse bei pasaulio lietuvių ir moksleivių dainų šventėse. Lietuvių liaudies instrumentų skyriaus mokytojai daug dėmesio skiria ansambliniam ir orkestriniam grojimui: sudalyvauta ir laimėtos prizinės vietos konkursuose „Tirlytis“ Panevėžyje, K. Biliūno konkurse Klaipėdoje, tarptautiniuose Prano Stepulio kamerinių ansamblių konkursuose, respublikiniame konkurse „Karamelė“ Kelmėje ir t.t.

Lietuvių liaudies instrumentų orkestras daug koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, taip pat mokytojos Kristinos Kuprytės dėka Olandijoje, Belgijoje, Rusijoje.

Mokytojos Loros Andriuškienės iniciatyva mokykloje suorganizuoti 3 seminarai-festivaliai „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“. Seminaro „Naujausių koncertinių kanklių pristatymas“ lektoriai: mokytoja Kristina Kuprytė, mokytoja-metodininkė Lora Andriuškienė. Skyriaus mokytojai: Lora Andriuškienė ir Darius Daknys suorganizavo Šiaulių krašto konkursą „Šiaurės kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“.

Mokytoja Lora Andriuškienė kasmet organizuoja konkursą kanklininkėms „Miklieji kanklininkių piršteliai“.

Akordeono skyrius

Akordeono muzika mūsų šalyje, kaip ir visame pasaulyje įgyja pripažinimą dėka naujosios kartos kompozitorių, atlikėjų, mokytojų modernaus požiūrio į instrumento galimybes, glaudaus kompozitorių ir atlikėjų bendradarbiavimo. Akordeono skyriuje mokosi 40 mokinių; dirba mokytojai: Danguolė Jankevičienė, Zita Bružienė, Linas Onaitis, Vilija Perney. Skyriui vadovauja metodinės grupės pirmininkė Janina Mažonaitė.

Skyriaus mokytojai mokomąjį repertuarą nuolat papildo naujais įvairiausio žanro (klasikos, varjete, džiazo, avangardinės) muzikos kūriniais. Mokytojai kasmet dalyvauja profesinio tobulėjimo seminaruose, yra išugdę nemažai respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų ir diplomantų. Mokiniai ir mokytojai groja akordeonistų orkestre, kuris mielai ir dažnai koncertuoja mokykloje, bei miesto renginiuose.

Skyriaus mokytojai ne tik dirba pedagoginį darbą, bet ir patys koncertuoja. Mokytojų ansamblis, susikūręs prieš 15 metų, turi sukaupęs nemažą repertuarą, yra daug grojęs miesto renginiuose, bei mokykloje. Šiaulių miesto akordeonistų kvintete, laimėjusiame ne vieną tarptautinį konkursą „Mozaika“, taip pat groja trys akordeono skyriaus mokytojai: Zita Bružienė, Janina Mažonaitė, Linas Onaitis.

Skyriaus tradicijos: Tarptautinės muzikos dienos minėjimas, pirmokų „krikštynos“, šventiniai Kalėdiniai koncertai tėveliams ir svečiams.

Pučiamųjų instrumentų skyrius

 

Tai daugiausiai besimokančių vaikinų turintis skyrius. Metodinės grupės pirmininkas Anatolijus Kavaliauskis ir mokytojai: Jūratė Rastaitienė, Petras Kryžanauskas, Karolis Pukinskis, Andrius Bartulis, Virginijus Vaičiūnas ir Gedvydas Daugėla grojimo paslaptimis dalinasi su fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, eufonijos, bei mušamųjų instrumentų specialybės mokiniais.

Skyriaus mokiniai groja ansambliuose, pučiamųjų instrumentų orkestre, dalyvauja įvairiuose Šiaulių miesto renginiuose, koncertuoja mokyklose, darželiuose, kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Skyriaus mokiniai yra nuolatiniai respublikinio J.Pakalnio pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso Kaune ir jaunųjų atlikėjų mediniais ir variniais pučiamaisiais instrumentais konkurso Klaipėdoje „Jūros fanfaros“ dalyviai ir laureatai, bei diplomantai. Dalyvauja įvairiuose festivaliuose: tarptautiniame ansamblių pučiamaisiais instrumentais „Šiauliai“, „Fiori musicali“, „Ritmas kitaip“, „Grojame Lietuvai“ ir kt. Patiems gabiausiems mokiniams suteikiama galimybė koncertuoti su Šiaulių kameriniu orkestru, profesionaliu pučiamųjų orkestru, arba bigbendu. Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. Kavaliauskis) sėkmingai pasirodo Lietuvos pučiamųjų orkestrų atviruosiuose čempionatuose, yra nuolatinis respublikinių dainų švenčių dalyvis.

Nemaža dalis auklėtinių pasirinko muziko profesiją. Jie tęsia studijas S. Sondeckio menų mokykloje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Klaipėdos universiteto menų fakultete, groja įvairiuose Lietuvos orkestruose, dirba pedagoginį darbą.

 

Teoretinių disciplinų skyrius

Pagrindinės muzikos teorijos žinios mokiniams suteikiamos teoretinių disciplinų pamokose. Juos mokykloje moko mokytojai-teoretikai. Šiuo metu muzikos rašto pažinimo, solfedžio ir dainavimo moko mokytojai: Eugenija Balvočienė, Roma Brazienė, Asta Jablonskienė ir šio skyriaus metodinės grupės pirmininkas Algirdas Bružas.

Be jau minėtų disciplinų mokiniai gali plėsti savo muzikinį akiratį muzikos istorijos užsiėmimuose, o kūrybinius gebėjimus realizuoti kompozicijos pamokose. Skyriaus mokytojai kiekvienais metais mokykloje ruošia įvairių kompozitorių teminius koncertus, liaudies dainų vakarones, solfedžio skaitymo iš lapo konkursus. Mokykloje vyksta jaunųjų kompozitorių kūrinių koncertai. Juose atliekami mokinių sukurti kūriniai, kurie užrašomi į metų muzikinį albumą (natos ir CD). Tradiciškai, kas dvejus metus, teoretinių disciplinų skyriaus mokytojai organizuoja Šiaulių krašto solfedžio seminarus-konkursus, kuriuose dalyvauja mokiniai iš respublikos meno ir muzikos mokyklų.

Mokykloje yra du chorai – Jaunučių ir Jaunių, kuriems vadovauja mokytoja Eugenija Balvočienė. Šie kolektyvai yra nuolatiniai dainų švenčių dalyviai, jie taip pat dalyvauja įvairiuose respublikiniuose festivaliuose, konkursuose bei koncertuoja mieste vykstančiuose renginiuose. Aktyviai koncertuoja ir mokytojos Astos Jablonskienės vadovaujamas mokinių vokalinis ansamblis.

Teoretinių disciplinų skyriaus mokytojų darbas – tai ne tik pamokos mokykloje, bet ir švietėjiška muzikinė veikla Šiaulių mieste.

Informacija atnaujinta — 2023-04-25 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility