Mokinių taisyklės

ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS
MOKINIŲ TAISYKLĖS

 

I. MOKINIŲ PAREIGOS
1. Mokiniai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokinių taisyklių:
2. Mokiniai privalo reguliariai nustatytu laiku lankyti pamokas.
3. Dėl rimtų priežasčių negalint atvykti į mokyklą – pranešti mokytojui.
4. Gerbti mokytojus, mokyklos darbuotojus, draugus.
5. Visada pasiruošti pamokoms.
6. Stropiai mokytis, drausmingai ir padoriai elgtis pamokų metu ir laisvalaikiu, atidžiai klausyti mokytojų aiškinimo, kruopščiai atlikti visas mokytojo pavestas užduotis.
7. Pertraukų metu netriukšmauti, nesistumdyti, negroti koridoriuose muzikos instrumentais.
8. Būti mandagiems. Mokykloje ir už jos ribų sveikintis su mokytojais ir aptarnaujančiu mokyklą personalu, mokyklos svečiais.
9. Bendraujant nevartoti storžieviškų ir necenzūrinių žodžių ar posakių.
10. Saugoti mokyklos turtą: netepti, negadinti mokyklos sienų, inventoriaus, užuolaidų, tausoti muzikos instrumentus, saugoti paimtą muzikinę literatūrą, vadovėlius.
11. Grupinėse pamokose turėti reikiamas mokymo priemones, pažymių knygeles, orkestro pamokose – savo instrumentą.
12. Būti drausmingiems viešose vietose ir ypatingai mokyklos ruošiamuose renginiuose.
13. Mokantis mokykloje individualiai – klasėse būti vieniems (nesivesti pašalinių asmenų), baigus – palikti klasę tvarkingą, užrakinti ją, o raktą atiduoti rūbininkui-budėtojui pasirašant.
14. Nevartoti jokių kvaišalų, nerūkyti, nežaisti azartinių žaidimų, mokykloje neužsiimti komercija (daiktų perpardavinėjimu).

 

II. MOKINIŲ TEISĖS
15. Pasirinkti norimą specialybę, instrumentą ir pasirenkamąjį dalyką.
16. Naudotis mokyklos klasėmis, instrumentais.
17. Suderinti individualių pamokų laiką jiems tinkamu laiku.
18. Pristačius reikiamus dokumentus, būti atleistiems nuo mokesčio už mokslą.

 

III. MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA
19. Skatinimo formos:
19.1. Pagyrimas už gerą ir labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį.
19.2. Pagyrimo raštai mokiniams (specialūs mokyklos raštai).

20. Drausminės priemonės:

20.1.  Už mokinių taisyklių nesilaikymą, pamokų praleidimą, piktybišką nesimokymą ir pamokų trukdymą taikomos šios bausmės:

20.1.1.  pastaba;

20.1.2.  papeikimas;

20.1.3.  griežtas papeikimas.

20.2.  Nusižengę mokinių taisyklėms mokiniai svarstomi mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose.

20.3.  Mokinys gali būti šalinamas iš mokyklos, mokytojų tarybos nutarimu:

20.3.1.  piktybiškai nelankius pamokų pusmečio eigoje ir neatestavusis iš dviejų mokomųjų dalykų.

20.3.2.  mokslo metų pabaigoje iš dviejų mokomųjų dalykų gavus nepatenkinamus balus ir neišlaikius jam skirtų pataisų.

Informacija atnaujinta — 2014-04-16 | << ATGAL

Šiaulių „Dainų muzikos mokykla“
Įstaigos kodas 191819380
A. s.
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Dainų g. 26, LT-78273 Šiauliai.
Telefonas (8 41) 55 27 78
Faksas (8 41) 55 27 78
El. p. dumm@splius.lt

2024 © Šiaulių Dainų muzikos mokykla
Accessibility